#EXTM3U url-tvg="http://gg.gg/Iichphatsongiptv" tvg-shift=0 m3uautoload=1 http://gg.gg/simple-tv #EXTINF:-1 tvg-id="vtv1hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/HVm4hSt/vtv1logobyvovanloc.png",VTV1 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://drfamaga5qliv.vcdn.cloud/vtv01/vtv01@1080p.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtv2hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/P1nWrmk/vtv2logobyvovanloc.png",VTV2 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://drfamaga5qliv.vcdn.cloud/vtv02/vtv02@1080p.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtv3hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/QC9DNRP/vtv3logobyvovanloc.png",VTV3 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://drfamaga5qliv.vcdn.cloud/vtv03/vtv03@1080p.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtv4hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/JcLc2sP/vtv4logobyvovanloc.png",VTV4 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://drfamaga5qliv.vcdn.cloud/vtv04/vtv04@1080p.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtv5hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/hD7yYgp/vtv5logobyvovanloc.png",VTV5 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://drfamaga5qliv.vcdn.cloud/vtv05/vtv05@1080p.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtv6hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/j38ZWhp/vtv6logobyvovanloc.png",VTV6 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://drfamaga5qliv.vcdn.cloud/vtv06/vtv06@1080p.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtv6hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/j38ZWhp/vtv6logobyvovanloc.png",VTV6 | 1080P | Dự phòng #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/VTV6-HD-1080p/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtv7hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/LzDbxcr/vtv7logobyvovanloc.png",VTV7 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://drfamaga5qliv.vcdn.cloud/vtv07/vtv07@1080p.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtv8hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/pWNZztN/vtv8logobyvovanloc.png",VTV8 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://drfamaga5qliv.vcdn.cloud/vtv08/vtv08@1080p.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtv9hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/M7PJpBx/vtv9logobyvovanloc.png",VTV9 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://drfamaga5qliv.vcdn.cloud/vtv09/vtv09@1080p.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtv9hd" group-title="VTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/M7PJpBx/vtv9logobyvovanloc.png",VTV9 | 1080P | Dự phòng #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/VTV9-HD-1080p/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtc1" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.imgur.com/ERFSIOF.png",VTC1 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://vtc130121.cdn.vnns.io/VTC1/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtc2" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/swTvccs/VTC2-HD.png",VTC2 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://vtc130121.cdn.vnns.io/VTC2/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtc3" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/kD6Vk1k/36.png",VTC3 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://vtc130121.cdn.vnns.io/VTC3/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtc4hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.imgur.com/gaLNvNp.png",VTC4 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://vtc130121.cdn.vnns.io/VTC4/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtc5hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.imgur.com/f7wOKXv.png",VTC5 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://vtc130121.cdn.vnns.io/VTC5/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtc6hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.imgur.com/bWdBZwG.png",VTC6 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://vtc130121.cdn.vnns.io/VTC6/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtc7hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.imgur.com/EN4VyUF.png",VTC7 - TodayTV | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://vtc130121.cdn.vnns.io/VTC7/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtc8hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/RgNZzYM/VTC8-HD.png",VTC8 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/sdb/vtc8_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtc9hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.imgur.com/cPKCBIW.png",VTC9 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://vtc130121.cdn.vnns.io/VTC9/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtc10" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.imgur.com/djfEjs5.png",VTC10 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://vtc130121.cdn.vnns.io/VTC10/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtc11hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.imgur.com/KRk5oac.png",VTC11 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://vtc130121.cdn.vnns.io/VTC11/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtc12" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.ibb.co/K79jFfc/VTC12-HD.png",VTC12 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://vtc130121.cdn.vnns.io/VTC12/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtc13" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.imgur.com/uPyUdY1.png",VTC13 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://vtc130121.cdn.vnns.io/VTC13/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtc14" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.imgur.com/RjXbfNd.png",VTC14 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://vtc130121.cdn.vnns.io/VTC14/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vtc16hd" group-title="VTC" tvg-logo="https://i.imgur.com/silGs1H.png",VTC16 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://vtc130121.cdn.vnns.io/VTC16/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="vovtv" group-title="VOV" tvg-logo="https://i.imgur.com/SReog1U.png",VOV TV HD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv #EXTINF:-1 tvg-id="antvhd" group-title="KÊNH TRUYỀN HÌNH THIẾT YẾU" tvg-logo="https://i.ibb.co/FBJKgSG/89.png",An Ninh TV HD #EXTINF:-1 tvg-id="quoc_hoi_tv" group-title="KÊNH TRUYỀN HÌNH THIẾT YẾU" tvg-logo="https://i.imgur.com/G154n6j.png",Quốc Hội Việt Nam HD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/sdc/quochoivn_hls.smil/chunklist_b2800000.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="quoc_phong_tv" group-title="KÊNH TRUYỀN HÌNH THIẾT YẾU" tvg-logo="https://i.imgur.com/xtA4AlV.png",Quốc Phòng Việt Nam HD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/sdc/quocphongvnhd_2000.stream/chunklist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="nhan_dan_tv" group-title="KÊNH TRUYỀN HÌNH THIẾT YẾU" tvg-logo="https://i.imgur.com/IBwNP1p.jpg",Nhân Dân TV HD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/sdc/truyenhinhnhandan_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8 https://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/NHANDAN-SD-ABR/HTV-ABR/NHANDAN-SD-720p/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="ttxvn" group-title="KÊNH TRUYỀN HÌNH THIẾT YẾU" tvg-logo="https://i.imgur.com/AAWIPHz.png",VNews - Thông Tấn Xã Việt Nam HD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv http://livecdn.fptplay.net/sda/ttxvn_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="ttxvn" group-title="KÊNH TRUYỀN HÌNH THIẾT YẾU" tvg-logo="https://i.imgur.com/AAWIPHz.png",VNews - Thông Tấn Xã Việt Nam SD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/TTXVN-SD-ABR/HTV-ABR/TTXVN-SD-720p/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="sctv2_hd" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.imgur.com/dpZNiQu.png",SCTV2 - NetStars #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net:443/sda/sctv2_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8 #EXTINF:-1 group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.ibb.co/H28cGVM/gs-shop-vn.png",VTVCab11 - GS Shop #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://5b0446c43ca13.streamlock.net/dn/htvmuasam.stream/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.imgur.com/HwMUDwy.png",VTVCab13 - VTV Hyundai Homeshopping #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/sda/vtvhomeshopping_1000.stream/chunklist.m3u8 #EXTINF:-1 group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.imgur.com/9GzKjAI.png",Bình Dương 9 HD - An Viên TV Bchannel #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/sdc/btv9_2000.stream/chunklist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="anvien" group-title="KHÁC" tvg-logo="https://i.imgur.com/yD2WAzy.png",Bình Dương 10 - NCM #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/sda/ncm_2000.stream/chunklist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htv1" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/0qMK4cP/HTV1-BEARTV.png",HTV1 | 576P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/sdb/htv1_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htv1" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/0qMK4cP/HTV1-BEARTV.png",HTV1 | 480P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTV1-SD-480p/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htv2" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/OXfIZvx.png",HTV2 | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTV2-HD-1080p/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htv3" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/sOMT5Vf.png",HTV3 #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/sdb/htv3_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htvkey" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/nL6Lg9X/HTVKEY-BEARTV.png",HTV Key #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/sdb/htv4_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htv7hd" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/L8fXB1M.png",HTV7 HD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/hda/htv7hd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htv9hd" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/r3Jiu5Q.png",HTV9 HD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/hda/htv9hd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htv_the_thao" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.imgur.com/A8RNAwQ.png",HTV Thể Thao #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/sdb/htvcthethao_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htv_the_thao" group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/bH9Hcdy/htvthethao.png",HTV Thể Thao HD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTV-THETHAO-HD-1080p/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 group-title="HTV" tvg-logo="https://i.ibb.co/HBm1zn7/55.png",HTV CO.OP #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTVCOOP-SD-ABR/HTV-ABR/HTVCOOP-SD-720p/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htvc_thuan_viet" group-title="HTVC" tvg-logo="https://i.imgur.com/jHeoqG8.png",HTVC Thuần Việt | 576P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/hda/htvcthuanviet_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htvc_thuan_viet" group-title="HTVC" tvg-logo="https://i.imgur.com/jHeoqG8.png",HTVC Thuần Việt | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTVC-THUANVIET-HD-1080p/chunks.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htvc_thuan_viet_hd" group-title="HTVC" tvg-logo="https://i.imgur.com/M4rF27R.png",HTVC Thuần Việt HD | 720P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/hda/htvcthuanviethd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htvc_thuan_viet_hd" group-title="HTVC" tvg-logo="https://i.imgur.com/M4rF27R.png",HTVC Thuần Việt HD | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTVC-THUANVIETHD-HD-1080p/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htvc_du_lich_cuoc_song" group-title="HTVC" tvg-logo="https://i.imgur.com/nTF9DFR.png",HTVC Du Lịch & Cuộc Sống SD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/hda/htvcdulich_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htvc_du_lich_cuoc_song" group-title="HTVC" tvg-logo="https://i.imgur.com/nTF9DFR.png",HTVC Du Lịch & Cuộc Sống HD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTVC-DULICH-HD-1080p/chunks.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htvc_gia_dinh" group-title="HTVC" tvg-logo="https://i.imgur.com/UOb29IL.jpg",HTVC Gia Đình SD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/hda/htvcgiadinh_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htvc_gia_dinh" group-title="HTVC" tvg-logo="https://i.imgur.com/UOb29IL.jpg",HTVC Gia Đình HD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTVC-GIADINH-HD-1080p/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htvc_phu_nu" group-title="HTVC" tvg-logo="https://i.imgur.com/FxzpvHI.jpg",HTVC Phụ Nữ SD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/hda/htvcphunu_2000.stream/chunklist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htvc_phu_nu" group-title="HTVC" tvg-logo="https://i.imgur.com/FxzpvHI.jpg",HTVC Phụ Nữ HD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTVC-PHUNU-HD-1080p/chunks.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htvc_phim_hd" group-title="HTVC" tvg-logo="https://i.imgur.com/P0wqvmu.jpg",HTVC Phim | 720P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/hda/htvcmoviehd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htvc_phim_hd" group-title="HTVC" tvg-logo="https://i.imgur.com/P0wqvmu.jpg",HTVC Phim | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTVC-PHIM-HD-1080p/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htvc_plus_hd" group-title="HTVC" tvg-logo="https://i.imgur.com/Tkjs3C5.png",HTVC PLUS SD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/sdb/htvcplus_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htvc_plus_hd" group-title="HTVC" tvg-logo="https://i.imgur.com/Tkjs3C5.png",HTVC PLUS HD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTVC-PLUS-HD-1080p/chunks.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htvc_ca_nhac" group-title="HTVC" tvg-logo="https://i.imgur.com/PgOD7m8.png",HTVC Ca Nhạc SD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv http://livecdn.fptplay.net/sdb/htvcmusic_2000.stream/chunklist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htvc_ca_nhac" group-title="HTVC" tvg-logo="https://i.imgur.com/PgOD7m8.png",HTVC Ca Nhạc HD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HTVC-CANHAC-HD-1080p/chunks.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htvc_fbnc" group-title="HTVC" tvg-logo="https://i.imgur.com/lKdRTx0.png",FBNC | 1080P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/FBNC-HD-1080p/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 tvg-id="htvc_fbnc" group-title="HTVC" tvg-logo="https://i.imgur.com/lKdRTx0.png",FBNC | 720P #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/sdc/fbnchd_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8 #EXTINF:-1 group-title="HTVC" tvg-logo="https://i.imgur.com/5vKANRg.png",HTVC Homeshopping #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv http://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/HOMESHOPPING-SD-ABR/HTV-ABR/HOMESHOPPING-SD-720p/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.imgur.com/wCP0U5u.png",An Giang SD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv http://livecdn.fptplay.net/sda/angiang_2000.stream/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.imgur.com/wCP0U5u.png",An Giang SD (Server 2) #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/ANGIANG-SD-ABR/HTV-ABR/ANGIANG-SD-720p/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/pPm4SmH/108.png",An Giang HD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv http://221.133.9.35:1935/live/1.stream/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.imgur.com/C9cIpYJ.png",Bà Rịa Vũng Tàu HD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/sdc/bariavungtau_2000.stream/chunklist.m3u8 #EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.imgur.com/UKNvTOK.png",Bà Rịa Vũng Tàu SD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/BRVT-SD-ABR/HTV-ABR/BRVT-SD-720p/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/g3pX8Jf/BLTV-HD.webp",Bạc Liêu HD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/sdc/baclieu_2000.stream/chunklist.m3u8 #EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.imgur.com/ATG11ql.png",Bạc Liêu SD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://tv.thbl.vn/live/tv/tv.m3u8 #EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.imgur.com/jO8gjRR.png",Bến Tre HD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv http://113.163.94.245/hls-live/livepkgr/_definst_/liveevent/thbt.m3u8 #EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.imgur.com/jO8gjRR.png",Bến Tre SD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/sdc/bentre_hls.smil/chunklist_b2500000.m3u8 #EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.imgur.com/jO8gjRR.png",Bến Tre SD (Server 2) #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/BENTRE-SD-ABR/HTV-ABR/BENTRE-SD-720p/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.imgur.com/QaPAG12.png",Bình Dương 1 HD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://livecdn.fptplay.net/hda/btv1_2000.stream/chunklist.m3u8 #EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.ibb.co/VSJQW77/BTV1-BEARTV.png",Bình Dương 1 SD #EXTVLCOPT:http-user-agent=vietngatv https://htv-drm-live-cdn.fptplay.net/CDN-FPT02/BINHDUONG1-SD-ABR/HTV-ABR/BINHDUONG1-SD-720p/playlist.m3u8 #EXTINF:-1 group-title="KÊNH ĐỊA PHƯƠNG" tvg-logo="https://i.imgur.com/cxDdhfc.pn